Algemene voorwaarden TW Solutions b.v.

Algemene voorwaarden versie 7-2021

TW Solutions b.v.
Josephine Bakerstraat 73
1311 GC Almere

T 036 525 6754
E info@tw-solutions.nl
W www.tw-solutions.nl

KVK 77180569
BTW  NL860925468B01
Bank  NL29 INGB 0008 0262 48

ARTIKEL 1; TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN/TOTSTANDKOMEN OVEREENKOMST
1. Alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering worden uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met de bv TW Solutions b.v., verder te noemen TW Solutions b.v.
overeengekomen te worden. Alle offertes worden gedurende 30 dagen gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeld.

2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met TW Solutions b.v. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

3. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van een door haar gedaan aanbod TW Solutions b.v. heeft bereikt. Door middel van acceptatie van een aanbod maakt de wederpartij tevens kenbaar dat deze op de hoogte is van deze algemene voorwaarden en dat zonodig
afstand gedaan wordt van een toepasselijk verklaring van eigen (inkoop)voorwaarden.

4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht door de wederpartij komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien TW Solutions b.v. aan de wederpartij schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

5. Aanbiedingen van de wederpartij, zoals opdrachten of bestellingen, zonder een daaraan voorafgaand daarop gericht aanbod van TW Solutions b.v. leiden alleen dan tot het totstandkomen van een overeenkomst bij schriftelijke bevestiging daarvan door TW Solutions b.v., dan wel indien TW Solutions b.v. een begin maakt met de gewenste werkzaamheden. Indien noch het een noch het ander binnen 30 dagen na de aanbieding de wederpartij is gebleken, dan is hij bevoegd zijn aanbieding in te trekken.

6. Terzake van een op uitnodiging van de wederpartij daartoe gedaan aanbod, welk aanbod niet door de wederpartij wordt geaccepteerd, is TW Solutions b.v. gerechtigd een redelijke vergoeding voor haar werkzaamheden aan de wederpartij in rekening te brengen.

7. Mondelinge toezeggingen door- en afspraken met ondergeschikten van TW Solutions b.v. binden deze uitsluitend voorzover zij schriftelijk door TW Solutions b.v. bevestigd.

8. Een schriftelijke bevestiging als genoemd in de leden 4, 5 en 7 van dit artikel is alleen vereist indien de waarde van de te leveren prestatie meer bedraagt dan €1.000,-.


ARTIKEL 2; AUTEURSRECHT

1. TW Solutions b.v. behoudt zich het auteursrecht voor op de door haar bij haar aanbod verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, offertes etc. Deze stukken blijven – ongeacht de vraag of ontwerpkosten daarvan afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht –
haar eigendom.

2. Zonder schriftelijke toestemming van TW Solutions b.v. mogen de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, offertes etc. niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.

3. Indien door de wederpartij geen opdracht aan TW Solutions b.v. wordt verleend of anderszins geen overeenkomst tot stand komt, dienen de door TW Solutions b.v. dienaangaande verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, offertes etc. binnen 14 dagen nadat deze
beslissing wordt genomen door de wederpartij aan TW Solutions b.v. worden teruggezonden.

4. De wederpartij die in strijd handelt met de leden 2 en/of 3 van dit artikel is terzake, een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete aan TW Solutions b.v. een bedrag verschuldigd gelijk aan 25% van de bij offerte gedane prijsopgave, onverminderd het recht van TW Solutions b.v. tot volledige schadevergoeding. De wederpartij is gehouden dit bedrag op eerste aanmaning van TW Solutions b.v. te voldoen. Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

5. Ook het auteursrecht van alle door TW Solutions b.v. tot stand gebrachte werken in de ruimste zin des woords blijft bij TW Solutions b.v. berusten, ook wanneer de overeenkomst op grond waarvan die totstandbrenging heeft plaatsgevonden is afgewikkeld.

6. Bij schending van het auteursrecht van TW Solutions b.v. verbeurt de wederpartij een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €50.000,- per overtreding, onverminderd het recht van TW Solutions b.v. volledige schadevergoeding te vorderen.


ARTIKEL 3; PRIJZEN EN LEVERINGSTERMIJN

1. De door TW Solutions b.v. genoemde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege.

2. De door TW Solutions b.v. genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien binnen drie maanden na de datum van totstandkomen van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen, (hulp)materialen, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren wijzigingen ondergaan, is TW Solutions b.v. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Een prijswijziging wordt door TW Solutions b.v. zo spoedig mogelijk aan de wederpartij meegedeeld. Als dan heeft de wederpartij het
recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan TW Solutions b.v. gerichte verklaring, met inachtneming van artikel 9. Prijswijziging en/of ontbinding van de overeenkomst geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

3. De door TW Solutions b.v. genoemde leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van door TW Solutions b.v. bij derden bestelde materialen c.q. aan TW Solutions b.v. meegedeelde termijnen. Het enkele verstrijken van de door TW Solutions b.v. genoemde leveringstermijn doet geen verzuim ontstaan.

4. De in lid 3 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met een periode gedurende welke TW Solutions b.v. door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

5. Van overmacht aan de zijde van TW Solutions b.v. is in ieder geval sprake, indien TW Solutions b.v. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van sluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van goederen door derden, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, arbeidsongeschiktheid van meer dan de helft van haar personeel, storingen in de door TW Solutions b.v. gebruikte hard- en software, weigeringen van uitgevers om tot plaatsing over te gaan en voorts door alle overige oorzaken buiten schuld of risicosfeer van TW Solutions b.v. ontstaan.

6. Wanneer de overeengekomen, door overmacht verlengde, leveringstermijn met meer dan 3 maanden wordt overschreden hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan de andere partij gerichte verklaring. Indien de wederpartij de overeenkomst ontbindt, is deze gehouden aan TW Solutions b.v. de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn en/of ontbinding van de overeenkomst geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.


ARTIKEL 4; LEVERING VAN ZAKEN

1. De af te leveren zaak is voor risico van de wederpartij van de aflevering af.

2. Aflevering aan de wederpartij vindt plaats door ter beschikkingstelling op het bedrijfs-(vestigings-)adres van TW Solutions b.v..

3. Wanneer in afwijking van lid 2 is overeengekomen dat bezorging en/of installatie/montage bij de wederpartij plaatsvindt door of zijdens TW Solutions b.v., dan gebeurt dit, tenzij anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij.

4. Aflevering in gedeelten is toegestaan.

5. Indien aflevering plaatsvindt conform het in artikel 4 lid 3 bepaalde is de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op straffe van vergoeding van kosten en schade, verplicht te zorgen dat de toegang tot de plaats waar de aflevering en/of installatie/montage moet gebeuren onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, installatie/montage mogelijk te doen zijn. Tevens dient deze plaats zodanig te zijn dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.

6. TW Solutions b.v. is bevoegd een zaak af te leveren die op ondergeschikte punten afwijkt van de toegezegde prestatie. Als afwijkingen op ondergeschikte punten worden aangemerkt geringe kwaliteits-, kleur-, gewicht- en/of maatverschillen.


ARTIKEL 5; LEVERING VAN DIENSTEN

1. TW Solutions b.v. zal zich naar beste kunnen inspannen de ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren.

2. Indien TW Solutions b.v. dit voor de goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk of nuttig acht is hij steeds bevoegd de werkzaamheden, of een deel daarvan, voor rekening van de wederpartij uit te laten voeren door derden. Bij het inschakelen van derden zal TW Solutions b.v. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden wordt echter uitgesloten.

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TW Solutions b.v. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TW Solutions b.v. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TW Solutions b.v. zijn verstrekt, heeft TW Solutions b.v. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. TW Solutions b.v. is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TW Solutions b.v. is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid TW Solutions b.v. kenbaar behoorde te zijn.


ARTIKEL 6; GARANTIE

1. Na eerste aflevering van een zaak geldt een garantietermijn van drie maanden. Indien en voor zover de door TW Solutions b.v. geleverde zaken (voor een deel mede) van derden zijn betrokken geldt, wanneer voor die zaken de garantietermijn van de betreffende leverancier, wanneer deze minder bedraagt dan drie maanden.

2. Voor fabricagefouten die naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt geldt een garantietermijn van één jaar na aflevering.

3. Wanneer levering van zaken in gedeelten plaatsheeft, beginnen de garantietermijnen te lopen bij levering van het betreffende gedeelte.

4. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van de geleverde zaak waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TW Solutions b.v..

5. Geen garantie zal gelden voor de door de wederpartij voorgeschreven constructies of materialen of voor de door wederpartij of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel, tenzij verricht met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van TW Solutions b.v..

6. Reparaties of veranderingen, die met het vorige lid verband houden worden door TW Solutions b.v. alleen voor rekening van de wederpartij uitgevoerd, tenzij TW Solutions b.v. de in het vorige lid bedoelde goedkeuring had gegeven.

7. Geen garantie geldt voor glas, verkleuring van hout en voor geringe afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, die vanuit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen.

8. De garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij met de bestemming van het geleverde corresponderend gebruik. Onoordeelkundige behandeling en/of onvoldoende zorg voor het geleverde sluit elke reclame uit en doet de garantie vervallen.

9. De garantie geldt alleen bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan het niet blootstellen van het geleverde aan te grote vochtigheid, droogte, koude, hitte, etc.


ARTIKEL 7; KLACHTEN

1. De wederpartij is verplicht afgeleverde zaken direct op gebreken te onderzoeken op een manier die van hem als zorgvuldig gebruiker in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden.

2. De wederpartij kan op een uiterlijk kenbaar en waarneembaar gebrek in de prestatie dan wel op een gebrek dat bij een onderzoek als bedoeld in lid 1 ontdekt had moeten worden, geen beroep meer doen indien hij dit niet binnen 7 dagen na de levering terzake bij TW Solutions b.v. heeft gemeld.

3. Voor klachten terzake andere dan de hiervoor bedoelde gebreken, zowel de feitelijke als de juridische, geldt een vervaltermijn van 7 dagen na het blijken daarvan, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid terzake gebreken vervalt na verloop van een termijn van 1 jaar.


ARTIKEL 8; ONTBINDING

1. Wanneer de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoet, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf dan wel op andere wijze zijn bedrijfsactiviteiten staakt of stillegt, beslag op (een deel van) zijn activa wordt gelegd, een (buitengerechtelijk) akkoord aanbiedt of op andere wijze blijk van insolventie geeft, heeft TW Solutions b.v. het recht de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen.

2. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft TW Solutions b.v. het recht de door haar geleverde zaken zondermeer van de plaats(en) waar zich de za(a)k(en) bevind(t)(en) terug te (laten) halen.

3. TW Solutions b.v. heeft het recht de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer een door haar, terzake van de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij, met een toeleverancier of opdrachtgever gesloten overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden of anderszins niet wordt uitgevoerd.

4. Bij annulering of ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij, op welke grond dan ook, is deze aan TW Solutions b.v. een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de tot dat moment door TW Solutions b.v. gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende
bedrag van de bij offerte gedane prijsopgave.


ARTIKEL 9; AANSPRAKELIJKHEID

1. TW Solutions b.v. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2. Wanneer een afgeleverde zaak, die voor vervanging vatbaar is, niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan is TW Solutions b.v. bevoegd te kiezen voor vervanging of teruggave van de door de wederpartij betaalde prijs. TW Solutions b.v. zal binnen 8 dagen nadat de juistheid van een klacht door haar is erkend de hiervoor genoemde keuze te maken en verplicht binnen redelijke termijn daaraan uitvoering te geven.

3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is TW Solutions b.v. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van TW Solutions b.v. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. TW Solutions b.v. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van (leverings) termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door wederpartij.

4. De door TW Solutions b.v. te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal niet meer bedragen dat 50% van het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet
gefactureerde bedragen (exclusief BTW) wegens reeds geleverde goederen en/of diensten, welke TW Solutions b.v. op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in niet meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van TW Solutions b.v. in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van TW Solutions b.v..

5. TW Solutions b.v. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door haar gebruikte zaken wanneer dit, gelet op de inhoud en strekking van de overeenkomst, de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen en de overige omstandigheden van het geval onredelijk zou zijn. Bovendien is TW Solutions b.v. niet aansprakelijk wanneer zij aantoont voldoende zorg te hebben betracht bij de keuze en het onderhoud van de gebruikte zaken.

6. TW Solutions b.v. is niet aansprakelijk voor schade wanneer deze is terug te voeren, direct of indirect, op verkeerde instructies, verkeerde materialen en fouten van (hulppersonen van) de wederpartij.

7. In geval van een onrechtmatige daad van TW Solutions b.v., of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor TW Solutions b.v. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is TW Solutions b.v. slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan €5.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8. Aansprakelijkheid van TW Solutions b.v. voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis –
waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan €5.000,-.

9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij TW Solutions b.v. heeft gemeld. Iedere vordering op TW Solutions b.v. vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.


ARTIKEL 10; VRIJWARING

1. De wederpartij is gehouden TW Solutions b.v. te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van TW Solutions b.v. mochten maken, als de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten en/of merkenrechten, modellen, gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan TW Solutions b.v. door of vanwege wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

2. De wederpartij is gehouden TW Solutions b.v. te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake aanspraken tot schadevergoeding van derden jegens TW Solutions b.v., wanneer deze schade is ontstaan gedurende de periode dat de periode dat de wederpartij het genot van de zaak heeft (gehad).


ARTIKEL 11; BETALING

1. Alle werkzaamheden/leveringen vinden plaats uitdrukkelijk à contant, tenzij schriftelijk afwijkende betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen. Een levering c.q. werkzaamheden kunnen afhankelijk gesteld worden van de afgifte van aan TW Solutions b.v. af te geven
bankgarantie.

2. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht, blijven de zaken naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van TW Solutions b.v.. De wederpartij is verplicht voor zorgvuldige behandeling daarvan zorg te dragen en mist het recht deze zaken aan derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen en/of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de hele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

3. Wanneer door TW Solutions b.v. conform overeenkomst te leveren zaken aan de wederpartij zijn aangeboden, door deze niet worden afgehaald ofwel geaccepteerd, staan deze goederen gedurende 3 weken bij TW Solutions b.v. te zijner beschikking en opgeslagen evenwel voor
rekening en risico van de wederpartij.

4. Na afloop van laatstgenoemde periode, zonder dat de wederpartij de zaken heeft opgehaald en gelijktijdig heeft betaald zulks inclusief rente en kosten, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en is wederpartij daarnaast aan TW Solutions b.v. verschuldigd een bedrag terzake schadevergoeding (winstderving, rente en kosten) gelijk 50% van de bij de levering behorende factuur inclusief BTW. Dit gefixeerde bedrag terzake schadevergoeding is niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

5. Bovendien is TW Solutions b.v. gerechtigd, alvorens tot levering over te gaan dan wel voort te gaan met de levering, naar eigen oordeel voldoende zekerheid te verlangen van de wederpartij voor wat betreft het nakomen van de betalingsverplichtingen.

6. TW Solutions b.v. is vrij op basis van een opdracht ten dele uit te leveren en te factureren.

7. Indien niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente van 1% per maand verschuldigd over het totale bedrag der factuur vanaf factuurdatum.

8. Bij niet tijdige betaling van enige factuur is TW Solutions b.v. gerechtigd alle werkzaamheden op te schorten.

9. Bij niet tijdige betaling is TW Solutions b.v. gerechtigd administratie en/of behandelingskosten in rekening te brengen tot een bedrag gelijk aan 10% over de openstaande factuurbedragen inclusief lopende rente, met een minimum van €50,-. Genoemd bedrag aan administratie en/of behandelingskosten bij te late betaling is niet voor rechterlijk matiging vatbaar.

10. Indien, ondanks aanmaning zijdens TW Solutions b.v. de wederpartij nalatig blijft de onbetaald gebleven facturen te vermeerderen met rente en kosten in der minne te voldoen, is TW Solutions b.v. gerechtigd deze vordering uit handen te geven aan derden en is TW Solutions b.v. tevens gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen terzake buitengerechtelijke kosten, welke kosten worden gefixeerd op 15% over de hoofdsom, rente en voornoemde administratie en behandelingskosten, met een minimum van €200,-, welke kosten zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar zijn.

11. TW Solutions b.v. is gerechtigd bij het aanvaarden der opdracht van de wederpartij een voorschot te verlangen groot 50 % van de waarde van de opgedragen werkzaamheden dan wel groot een ander door partijen overeenkomen bedrag. TW Solutions b.v. is gerechtigd bij niet prompte voldoening van het voorschot de werkzaamheden op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden.

12. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan.

13. Reclames met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden.


ARTIKEL 12; VERVANGING NIETIGE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TW Solutions b.v. en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.


ARTIKEL 13; TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. De overeenkomsten tussen TW Solutions b.v. en de wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen, welke tussen TW Solutions b.v. en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van de door TW Solutions b.v. met de wederpartij gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van TW Solutions b.v..

Of download een kopie van de Algemene voorwaarden.

Download de algemene voorwaarden